Saavutettavuustyöpaja 21.3.2017

Työpajan teemana oli saavutettavuus. Saavutettavuus palvelee sekä ihmisten hyvinvointia ja hyvän elämän edellytyksiä että liiketoiminnan edellytyksiä ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Nämä tavoitteet ohjaavat ja määrittävät sitä, millaista saavutettavuutta tavoitellaan.

Alustusten siivittämänä ryhmissä pohdittiin aluksi Lappi keskellä maailmaa ­hengessä liikenteen, logistiikan ja saavutettavuuden merkitystä ja mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin, nykyisen liiketoiminnan menestymisen ja uuden liiketoiminnan houkuttelemisen kannalta. Sen jälkeen siirryttiin jäsentämään sitä, mitä saavutettavuus ja yhteydet tarkoittavat konkreettisesti Lapissa, miten niitä edistetään parhaiten ja miten nämä tavoitteet tulisi kirjata Lappi-sopimukseen.

 

Mitä liiketoimintaa?

Lapin kehittämisessä nähtiin kaksi selkeää osa-aluetta, Teollisuus-Lappi ja Elämys-Lappi, jotka tukevat toisiaan. Teollisuus-Lappi lähestymistavassa on vahva liiketoimintafokus. Yhdessä nämä kaksi lähestymistapaa luovat Lapille hyviä vetovoimatekijöitä, jotka houkuttelevat eri alojen osaajia maakuntaan ja siten edelleen vahvistavat alueen vahvuuksia. Kehittyvä maakunta ­ajattelun viestintä eri kohderyhmille ja brändin kehittäminen ovat keskeisessä roolissa. Silloin viestintä eri kohderyhmille eri tavoin siitä mitä Lapissa tehdään, tavoitellaan ja tapahtuu vahvistaa eri kehityspolkuja.

 

Lapin kehittymiseen liittyy erilaisten alustojen hyödyntäminen. Matkailun näkökulmasta Visit Arctic Europe (VAE) on hyvä esimerkki alustasta, jolla voidaan saavuttaa kansainvälisesti tunnettu ja selkeästi konseptoitu ja tuotteistettu matkailualuekokonaisuus.

Työpajan näkemyksiä siitä, mihin liiketoimintaan Lapissa tulisi panostaa.

 

Millainen saavutettavuus? Millaiset yhteydet?

Eurooppalaisen liikenne- ja kuljetusinfrastruktuurin TEN-T (Trans-European transport network) laajennus Lappiin liittyy Euroopan komission arktisiin strategioihin ja tavoitteisiin. Lapin näkökulmasta tämä kehittää alueen saavutettavuutta eri alueilta ja eri alueille. Yhteydet Euroopan ytimiin ja globaaleille markkinoille ovat keskeisessä asemassa sekä teollisen liiketoiminnan että matkailuelinkeinojen näkökulmasta. Yhteyksien pitää olla kunnossa sekä etelä-pohjoinen- että länsi-itäsuunnissa henkilö- ja tavaraliikenteessä, mutta myös tietoliikenteessä. Lappi keskellä Barentsin aluetta ja kasvavaa kiinnostusta herättävää arktista aluetta voisi ottaa aktiivisen koordinaattoriroolin kehitettäessä toimintamalleja arktisten liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Työpajan näkökulmia siihen, mistä lähtökohdista ja millaista saavutettavuutta Lapissa tulisi tavoitella.

Digitaalisuus on nykyisin kaiken kehityksen ja jokaisen ekosysteemin ytimessä. Se muuttaa sekä liiketoimintaprosesseja että matkaketjuja ja ainakin parantaa niiden ennakointia ja suunnittelua. Digitalisaatiolla on rooli kaikilla osa-alueilla, tukitoiminnoista uusiksi liiketoiminta-alueiksi. Tarvitaan avoimia rajapintoja ja omiin vahvuuksiin perustuvien ekosysteemien kehittämistä. Ympäristönäkökulmat ja kestävyys pitää ottaa huomioon kaikessa liiketoiminnassa ja niiden pitää olla sisäänrakennettuina kaikkiin prosesseihin.

Työpajassa konkreettisia yhteyksiä ja yhteystarpeita peilattiin Lappi-sopimuksen toimenpanosuunnitelman listauksiin ja nostettiin esiin myös uusia näkökulmia. Yksi oleellinen kysymys on, miten mitataan tavoiteltavia asioita? Mitä tavoitellaan, sen toteutumista pitää myös mitata. Mitkä ovat oikeita mittareita, jotka vievät tavoiteltavaa kehitystä eteenpäin? Tavoitteisiin halutaan myös yhdistää rohkeita kokeiluja, kannustavan kokeilujen kulttuuria, avoimia rajapintoja ja sopivasti anarkiaa tavoiteltavien kehityspolkujen ja toteutuksen kiihdyttämiseksi.

Työpajassa esille nostettuja keskeisiä yhteyksiä ja yhteystarpeita.