Osaamisen, työn ja innovaatioympäristön muutos

 

Toisessa, 21.2.2017 järjestetyssä kevään työpajassa työskenneltiin osaamisen, työn ja innovaatioympäristön muutosten parissa.

Töitä tehtiin kahdeksassa ryhmässä, joiden teemoina olivat:

  • Osaamisen ja työvoiman kohtaanto
  • Työn ja työvoiman  kohtaanto
  • Toimintaympäristö
  • Kansalliset ja kansainväliset innovaatioympäristö

Jokaisella ryhmällä oli työstettävänään teemakohtainen tulevaisuuskuva, jonka pohjalta keskustelua käytiin. Näistä tulevaisuuskuvista ryhmät valitsivat tärkeimpänä pitämänsä tavoitteen, jota kohti pitäisi pyrkiä. 

Näiden teemojen lisäksi työpajassa työskenneltiin myös Villi kortti -teeman parissa, jossa etsittiin teemoja, jotka tulisi vielä ehdottomasti ottaa mukaan Lappi-sopimukseen.

Seuraavassa on yhteenveto työpajassa syntyneistä ajatuksista, tärkeimmiksi nähdyistä tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä. Teemakohtaisten yhteenvetojen alussa on myös esitelty ryhmän työskentelyn pohjana toiminut tulevaisuuskuva. Jokainen ryhmä valitsi yhden tavoitteen ja sen toteuttamisessa merkittävät kolme toimenpidettä. 

 

Mitä puuttui, mikä innosti?

Sivun lopusta löydät kommenttikentän, johon voit lisätä ajatuksesi päivän aikana käydyistä keskusteluista. Vaihtoehtoisesti voit lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen mervi.nikander@lapinliitto.fi. 

Mitä keskustelusta jäi nyt puuttumaan? Mitkä ajatukset taas täytyisi heti panna täytäntöön? Liity keskusteluun!

 

 
 
 
 

1. Osaamisen ja työn kohtaanto

TULEVAISUUSKUVA

Vuonna 2025 Lapissa koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän tiiviissä yhteistyössä.

Yritykset osallistuvat tarvitsemansa työvoiman kouluttamiseen. Osaamisen kehittämisessä korostuvat mikrotutkinnot ja kokeiluista ja tekemisestä oppiminen. Yksilölliset koulutuspolut tukevat myös uuden yritystoiminnan syntymistä.

Nopealla kotoutumisella on saatu maahanmuuttajien osaamispotentiaali käyttöön. Virtuaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman kouluttautumisen ja osaamisen kehittämisen.   

Tietoa, osaamista ja osaajia jaetaan globaaleissa avoimissa verkostoissa. Älykkäät ratkaisut ovat vapauttaneet ihmisiä oppimiseen, joustavaan ajatteluun ja luovaan ongelmanratkaisuun perustuvaan työhön myös Lapissa. Ihmisen ja koneen yhteistyöllä luodaan kansainvälisesti merkittäviä innovaatioita.

Teknologia mahdollistaa sen, että työntekijä voi tehdä töitä toiseen maahan ja asua Lapissa. Ajantasainen teknologia on estänyt osaajien karkaamista pois Lapista. Luovasta ja laadukkaasta työstä globaalisti tunnettu Lappi houkuttelee osaajia myös muualta maailmasta.

 

 

 

Osaamisen ja työn kohtaanto -ryhmän
tunnistamat tärkeimmät tavoitteet
ja toimenpiteet ovat:

 

 

Ajasta ja paikasta riippumattoman kouluttau-tumisen ja osaamisen kehittäminen

Luovana ja laadukkaana elin- ja työympäristönä globaalisti tunnettu Lappi houkuttelee osaajia

 
 

Monikulttuurinen, ekologinen toimistohotellitalo lisäämään vetovoimaa

Perustetaan koko Lapin alueen kattava osaamisen asiantuntijoiden pankki

Uusia työelämän vaatimia taitoja virtuaaliympäristöä ja tekoälyä hyväksikäyttäen

 

Avoin data käyttöön, kannustaa sekä oppijoita että opettajia oppimisympäristön yhteiseen kehittämistyöhön.

 

Oppia maailmalta, erityisesti verkkoyliopistoilta ja verkkoyrittäjyydestä

Viestintään lisätään tarinankerrontaa


 

 

VALITTU TAVOITE - RYHMÄ 1

Virtuaaliset oppimisympäristöt ja monimuotoisten oppimis- ja kehittämisympäristöjen joustava käyttö mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman kouluttautumisen ja osaamisen kehittämisen.

Lähtökohtana on, että hyvät ideat koostuvat eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten hulluista ajatuksista.

 

KESKEISET TOIMENPITEET

Kehitetään virtuaalisia oppimisympäristöjä, joissa yritysten aitoja haasteita ratkaistaan todellisen maailman ilmiöihin perustuvan oppimisen ja avoimen datan avulla, rohkealla otteella. Yrittäjien osaaminen otetaan myös opetuskäyttöön. Avoin data kannustaa sekä oppijoita että opettajia oppimisympäristön yhteiseen kehittämistyöhön. Verkostoyhteistyö ja toisten arvostaminen nousivat esiin ensimmäisinä.

Kartoitetaan koulutusmahdollisuuksia ja –keskuksia paikallisen osaamisen tason selvittämiseksi, tavoitteena tunnistaa erikoistumisen mahdollisuudet. Perustetan Lapin kattava osaamisen asiantuntijoiden pankki, jota voidaan käyttää myös testausalustana. Nämä palvelut olisivat käyttäjille maksuttomia ja mahdollisesti yritysten sponsoroimia.

Oppia kannattaa hakea myös maailmalta, erityisesti verkkoyliopistoilta ja verkkoyrittäjyydestä.

Koordinaattorina toimisi uusi maakunta. Rahoittajina elinkeinoelämän sponsorit ja valtio. Riskejä suodattaisi tulonmuodostus, joka mahdollistaisi toteutuksen. Tämä helpottaisi halukkuutta lähteä mukaan.

 

VALITTU TAVOITE - RYHMÄ 2

Luovana ja laadukkaana elin- ja työympäristönä globaalisti tunnettu Lappi houkuttelee osaajia.

 

TOIMENPITEET

Vahvistetaan uusia työelämän vaatimia taitoja virtuaaliympäristöä ja tekoälyä hyväksikäyttäen. Käytetään verkostoja tehokkaammin hyödyksi, sekä digitaalisessa ympäristössä että fyysisesti. Verkostojen kehittämiseen ja hyödyntämiseen tarjotaan myös koulutusta. Tuetaan ihmisten valmiuksia tehdä yhteistyötä toisista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa sekä ja rohkaistaan toimintaa yli kielirajojen.

Houkutellaan lisää työvoimaa perustamalla työperäiseen maahanmuuttoon erikoistunut yritys Australian mallia soveltaen sekä kansainvälinen digitaalinen työmarkkinatori.

Uudelle Lapin maakunnalle voitaisiin perustaa monikulttuurinen, ekologinen toimistohotellitalo lisäämään vetovoimaa.

Lappi-brändiä kirkastetaan monikielisenä, älykkäänä, monikulttuurisena, puhtaana, innostavana, avoimena, positiivisena, suvaitsevaisena elin- ja työympäristönä. Viestintään lisätään tarinankerrontaa ja tarinoiden joukosta nostetaan esille rohkaisevia työelämään liittyviä tarinoita kansainvälisestä yhteistyöstä.

 
 
 
 

2. Työn ja työvoiman kohtaanto

TULEVAISUUSKUVA

Lapissa vuonna 2025 työ ja työvoima kohtaavat toisensa.

Lappilaisten osaamispotentiaali on hyödynnetty ja täydennyskoulutettu vastaamaan alueella toimivien yritysten tarpeisiin ennakointitoiminnan tukemana. Maahanmuuttajien osaaminen on pystytty hyödyntämään monipuolisesti ja tarvittavaa lisäosaamista on hankittu globaaleilta markkinoilta. Tiettyjen alojen, kuten matkailun, osittainen sesonkiluonteisuus on pystytty tasoittamaan työmarkkinoiden joustolla ja erilaisilla “monityöllisyyden” ratkaisuilla.

Lapissa on tartuttu aktiivisesti työmarkkinoiden vetovoimahaasteeseen ja Lappi on vetovoimainen työpaikka erityisesti niille, jotka hakevat työssään ja vapaa-ajallaan merkityksellisyyttä ja omien arvojen mukaista elämää. Lapissa työ  ja yhteiskunta ovat  organisoituneet monitoimijamalliseksi yhdessä oppivaksi ja tekeväksi (tieto)yhteiskunnaksi, jossa tuetaan uuden ajan verkostomaisia, avoimia ja ketteriä organisaatioita.

Työelämässä hyödynnetään teknologian tuomia ratkaisuja niin, että ne vapauttavat aikaa merkityksellisemmän työn tekemiseen. Vaikka digitalisaation vaikutuksesta suuri osa perinteisistä töistä on automatisoitunut, on työ siirtynyt olennaisten ongelmien ratkaisuun. Teknologiset ratkaisut myös mahdollistavat työnteon missä tahansa.

Yrityksillä on yhä hankalampaa palkata hyviä työntekijöitä. Nuoret työntekijät ovat yhä enemmän kiinnostuneita itsensä työllistämisestä, ja tietotyöläiset haluavat päättää itse mitä, miksi, missä ja kenen kanssa haluavat työtä tehdä. Lappilaisen työmarkkinan rakenteet ovat kuitenkin joustavat ja tukevat myös verkostomaisen  työn tekemistä sekä työtä, jossa toimeentulo voi koostua useista eri lähteistä.

 

 

 

Työn ja työvoiman kohtaanto -ryhmän
tunnistamat tärkeimmät tavoitteet
ja toimenpiteet ovat:

 

 

Lapissa työskenteleminen on vetovoimaista, merkityksellistä ja arvojen mukaista

Rakenteet ja lainsäädäntö tukevat monimuototyöllisyyttä, liikkuvuutta ja toimeentulon saamista monista puroista

 
 

Tarvitaan haasteiden ja ongelmien kartoitus mm. uusien rakenteiden ja lainmuutosten tunnistamiseksi

Perinteisten ratkaisujen rajat ylitetään sekä fyysisissä että virtuaalisissa ympäristöissä, esim. uudet monialaiset tutkinnot

Yrittäjille tarkoitettu apuraha vauhdittamaan uusien palveluiden synnyttämistä ja testaamista

 

Markkinoinnin täytyy kohdistua oikeaan osoitteeseen ja viestintä pitää suunnitella vastaanottajalle sopivaksi

Pidetään lappilaisista ja Lappiin työhön tulevista huolta

Muuttuvan maakunnan muutokset viedään yritysten tietoon nopeasti

 

 

 

VALITTU TAVOITE - RYHMÄ 1

Lapissa työskenteleminen on vetovoimaista, merkityksellistä ja arvojen mukaista. Ilmastonmuutos nostaa Lappia keskiöön ja tuo uusia mahdollisuuksia.

 

TOIMENPITEET

Viestinnässä tulee käyttää rohkeasti markkinoinnin keinoja. Markkinoinnin täytyy kohdistua oikeaan osoitteeseen ja viestintä tulee suunnitella vastaanottajalle sopivaksi. Esimerkiksi teollisuusyrityksillä on erilaiset intressit tulla Lappiin kuin elokuvateollisuudella. Markkinoinnilla pitää olla myös katetta.

Tärkeää on muistaa pitää lappilaisista ja Lappiin työhön tulevista huolta. Asenteen on oltava kohdillaan.

Muuttuvan maakunnan muutokset (SOTE ja maakuntauudisukset) tulisi saattaa yritysten tietoon nopeasti.

 

VALITTU TAVOITE - RYHMÄ 2

Rakenteet ja lainsäädäntö tukevat monimuototyöllisyyttä, liikkuvuutta ja toimeentulon saamista monista puroista.

 

TOIMENPITEET

Tarvitaan haasteiden ja ongelmien kartoitus mm. uusien rakenteiden ja lainmuutosten tunnistamiseksi. Alueen viranomaiset sekä muut paikalliset toimijat voivat vaikuttaa lainsäädäntöön työmarkkinajärjestöjen lisäksi.

Perinteisten ratkaisujen rajojen ylittäminen sekä fyysisissä että virtuaalisissa ympäristöissä, esim. uudet monialaiset tutkinnot (kuten sairaanhoitaja-kosmetologi), uudet yritysten yhteiset kaavoitusratkaisut.

Kokeiluja tulisi tukea ja uusia mahdollisuuksia hahmottaa. Yrittäjille tarkoitettu apuraha vauhdittamaan uusien palveluiden synnyttämistä ja testaamista. Tätä vauhditetaan bisnes-enkelien, rahoittajien ja kasvupalveluiden avulla.

 

 
 
 

3. Kansalliset ja kansainväliset innovaatioympäristöt

TULEVAISUUSKUVA

Lappi tarjoaa vahvan ja kilpailukykyisen liiketoiminta-alustan yhdessä Pohjois-Suomen, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Alueella on huippuosaamista, joka vastaa arktisten ja äärimmäisten olosuhteiden haasteisiin sekä uudenlaisen palveluosaamisen haasteisiin.

Alueella osataan sekä hyödyntää että tuottaa älykästä ja digitaalista osaamista kansainvälisellä tasolla. Paikallinen innovaatioympäristö on kaupallistanut osaamisesta johdettuja teknologisia, palveluosaamisen että sisällöntuotannon ratkaisuja globaalisti. Alueen TKI -toimijat ovat voimakkaasti verkostoituneet keskenään ja tunnistavat toistensa vahvuudet ja strategiset painopisteet, jokaisella on selkeä rooli erikoisosaamisen mukaan.

Alueen voimavarana on ketterä johtaminen ja kokeileva toimintakulttuuri. Alueen palveluosaaminen ja sisällöntuontanto on monikanavaistunut ja monipuolistunut. Matkailutuotanto sisältää voimakkaasti kansainvälisiä ja digitaalisia konsepteja, joissa on mukana laajasti eri alojen osaajia. Bio- ja kiertotalouden alalla verkostoyhteistyö on johtanut merkittäviin taloudellisiin toimintoihin.

 

 

 

Kansalliset ja kansainväliset innovaatioympäristöt -ryhmän
tunnistamat tärkeimmät tavoitteet
ja toimenpiteet ovat:

 

 

Innovaatioekosysteemi, jossa eri osapuolten välimatka ei ole este ja jossa lähtökohtana ovat yritysten todelliset tarpeet

Bio- ja kiertotalouteen liittyvää asiantuntemusta että toimintamalleja tulee kehittää

 
 
 

Yksin emme ole mitään, kaiken pitää perustua yhteistyöhön

Palveluyritykset pitää saada rohkeasti käyttämään digitaalisia alustoja, esim. TEKESin digisetelin avulla

 
 

 

 

VALITTU TAVOITE - RYHMÄ 1

Alueella toimii vahva strateginen innovaatioekosysteemi, jossa eri osapuolten välimatka ei ole este ja jossa lähtökohtana ovat yritysten todelliset tarpeet. Se on aktiivisesti yhteydessä kansainvälisiin verkostoihin. Jokaisella PKI-yrityksellä on ekosysteemissä oma tonttinsa ja osaamisensa.

 

VALITTU TAVOITE - RYHMÄ 2

Klusteriyhteistyötä on kehitettävä yrityslähtöisemmäksi ja yritysten yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen. Tutkijoita on saatava lisää yrityksiin uusilla toimintatavoilla.

 

TOIMENPITEET

Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmaa pitäisi päivittää ja tehdä toimintaan kohdistuvia perusteltuja valintoja. Alueiden välinen älykäs erikoistuminen on tarpeen. Yksin emme ole mitään, kaiken pitää perustua yhteistyöhön sekä alueiden kesken että kansainvälisten kumppanien kanssa.

Kasvaviin bio- ja kiertotalouksiin liittyvää asiantuntemusta ja toimintamalleja tulee kehittää. Puun käyttöä rakennusmateriaalina voidaan edelleen kehittää esimerkiksi siten, että ehdotetaan TEM:lle uutta puuohjelmaa.

Digitaalisuus on kaikkien huulilla, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miten sitä voisi käyttää hyödyksi? Esimerkiksi TEKESin rahoittama digiseteli voisi olla toimenpide, jolla saada palveluyritykset käyttämään rohkeasti digitaalisia alustoja.

Eri toimialat tulisi saada aitoon yhteistyöhön. Osaajien vaihto ja ”ristiinpölytys” veisivät pois ylisuunnittelun kulttuurista. Erityisesti luovien alojen osaaminen tulisi ottaa käyttöön esimerkiksi matkailupalvelujen mielikuvituksellisessa suunnittelussa. Yritysten välistä Lean-koulutusta tulisi toteuttaa todellisissa ympäristöissä ja projekteissa, jotta päästään älykkääseen ja ketterään johtamiseen.

Kaiken takana on kuitenkin asenne eli yrittäjyyteen olisi kannustettava päiväkodista asti.

 

 
 
 

4. Toimintaympäristö

TULEVAISUUSKUVA

Kansainväliset innovaatioverkostot, avoin innovaatioyhteistyö, big datan avoimuus, sosiaalisen median jälkeinen uusi kommunikaation taso ja tapa, sekä vapaat kehittäjäyhteisöt ovat muuttaneet yritysten innovaatioprosessia merkittävästi osaksi talouden ekosysteemiä. Ihmisen ja koneen välinen rajanveto on hälvenemässä erityisesti uusien tekoälyn saavutusten seurauksena.

Yrityksistä on tullut asiakkaiden muodostaman innovaatioverkoston toteuttajia. Uudet tuotteet ja palvelut syntyvät loppukäyttäjien tarpeiden, toiveiden ja palautteiden muodostamasta kokonaisuudesta, jota kerätään koneellisesti kaikkia medioita hyödyntäen. Lisäksi tuotteiden oma analysointi sekä IOTin tuomat edut osallistavat ne  uusien innovaatioiden tuottamiseen. Samoin on käynyt yksilöiden osaamisen suhteen.

Menestyjiä ovat ne jotka muuttuvat kaiken aikaa tuon verkoston tarpeiden mukaan ja pystyvät itsekin verkostomaisesti tuottamaan reaaliaikaista lisäarvoa niillä alueilla missä siihen liittyy odotuksia. Toimialojen väliset rajat ovat murtuneet, tuotteita ja palveluita tuotetaan kokonaisuuksina, ratkaisuina.

Tuotteiden ja palveluiden valmistus ja jakelu on hajautettua. Niitä valmistetaan ja jaetaan siellä missä niitä käytetään ja sillä hetkellä kun tarve syntyy. Ajasta ja paikasta riippumattomuus on arkipäivää. Digitalisaation myötä kaikki mikä voidaan koodata, on koodattu ja se mitä ei voi, se korvataan koodattavalla versiolla.

Luontoa ei voi digitalisoida ja se onkin nostanut eheydessään Lapin yhdeksi maailman kiinnostavimmista kohteista sekä matkailun että puhtaan ravinnon lähteenä. Lappi on onnistuneella infralla varustettu erämaa.

Digitalisointi koskettaa manuaalisen työn automatisoinnin ja robotiikan lisäksi myös monien aivotyötä vaativien työtehtävien automatisoitumista. Tämä vapauttaa työelämästä erityisesti suurta keskiluokkaa, joka löytää Lapista puhtaan luonnon mahdollisuudet liiketoiminnan ja työllisyyden edistämiseksi.

Digitalisaatio leikkaa kaikki toimialat. Kansallisesti kontrolloitu yritysten toiminta on muuttunut maarajat ylittäväksi kansainväliseksi toiminnaksi, jossa yritykset sijoittuvat parhaaksi katsomiinsa paikkoihin. Lappi turvallisena, puhtaana ja edullisena kohteena on tässä yksi voittajista.

 

 

 

Toimintaympäristö -ryhmän
tunnistamat tärkeimmät tavoitteet
ja toimenpiteet ovat:

 

 

Yritysten työtä ja hyvinvointia synnyttävästä arvonlisäyksestä pitää isomman osan jäädä Lappiin

3D-tulostus tuotekehityksen ja tuotannon muotona pitää saada kasvuun

 
 
 

Lapin luonto tarjoaa loputtomat jalostusmahdollisuudet

Paikallisten yritysten verkostojen liiketoiminnan kehittäminen pienillä hajautetuilla toiminnoilla

 

 
 

VALITTU TAVOITE - RYHMÄT 1 JA 2

Arvoketjuihin perustuva toiminta, valinta ja kehittäminen.

Yritysten työtä ja hyvinvointia synnyttävästä arvonlisäyksestä pitää isomman osan jäädä Lappiin. Päätöksenteon pitää olla Lapin käsissä. Lappi ei halua sivustakatsojaksi.

 

TOIMENPITEET

Luonnontuotteiden jalostuksen tuottama arvo pitää saada kasvuun.

Lapin luonto tarjoaa matkailulle, maanviljelylle ja esimerkiksi kosmetiikan kehittämiselle loputtomat mahdollisuudet. Luonnon ainutkertaisuus tarkoittaa mahdollisuutta katteiden moninkertaistumiseen. Lapin ainutlaatuisen brändin suhteen on kuitenkin oltava tarkka. Laadun olisi oltava taatusti korkeatasoinen, ilman kömmähdyksiä.

Paikallisten yritysten verkostojen liiketoiminnan kehittäminen pienillä hajautetuilla toiminnoilla on suuri taloudellinen mahdollisuus. Uhkana tässä nähtiin sähköisten järjestelmien pirstaleisuus.

Myös 3D-tulostus puhutti; tuotekehityksen ja tuotannon muotona se pitää saada kasvuun.

Muita pinnalle nousseita aiheita olivat rahoitusinstrumenttien kehittäminen, verkostomaiset digitalisoidut järjestelmät ja Lappi-alusta, jota arktisen erikoistumisen klusterit kutsutaan tekemään yhdessä.

Mahdollisuuksina nähtiin riippumattomuus yhdestä ja samasta valmistajasta sekä suljettu kierto, joka tapahtuu pienellä alueella. Uhkina taas materiaaliin liittyvän osaamisen puute Lapissa.

 

 
 
 

5. Villi kortti

Villi kortti -teema toistuu jokaisessa Lappi-sopimusta valmistelevassa kuudessa työpajassa. Villillä kortilla etsitään sellaista teemaa, ilmiötä tai kehityssuuntaa, jonka ryhmä näkee tärkeäksi tuoda mukaan tulevaan Lappi-sopimukseen ja jota ei työpajan teemoissa ole huomioitu.

Osaaminen, työ  ja innovaatioympäristöt jakamistaloudessa

Osaamisen, työn ja innovaatioympäristöjen muutos -villikorttilaiset jatkoivat  työpajasarjassa jo aloitettua keskustelua jakamistaloudesta. Arktinen talous -työpajassa tunnistetut tärkeimmät ajurit olivat muuttuvat arvot (suhde rahaan, ekologisuuden kasvu) ja itseohjautuvuuden vahvistuminen (syntyy uusia töitä, substanssiosaaminen irtautuu organisaatioista, metataitojen merkitys kasvaa, epäformaali osaaminen tuottaa uusia innovaatioita ja uudenlaista yrittäjyyttä).

Nämä mielessä villikorttilaiset tarkastelivat uudestaan muutosajureita, hahmottivat tärkeimmät tavoitteet ja ideoivat toimenpiteitä halutun muutoksen saavuttamiseksi.

 

 

 

Villi kortti -ryhmän
tunnistamat tärkeimmät tavoitteet
ja toimenpiteet ovat:

 

 
Villi kortti_tavoite 1.png

Lapin vahvoilla toimialoilla tarvitaan huippuosaamista

Paikallistalouden merkitys kasvaa ja siirrytään lyhyisiin arvoketjuihin

 
 

Lappiin yritys- ja asiakaslähtöinen asukkaiden kanssa tehtävä digistrategia

Uusia SINCO-laboratorion kaltaisia innovaatio-alustoja tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten yhteistyönä

300 kisälli-mestari -parin luominen Lappi-sopimuskauden aikana

 

 

Aaltoliikettä - paluu 70-luvulle?

Jo syntyvät pehmeät ratkaisut ja yhteisöllisyyden nousu ajavat kohti jakamistaloutta. Muutos muistuttaa ryhmässä olleita 70-luvusta, jolloin Lapissa myös jaettiin osaamista, tehtiin oravannahkakauppaa ja ansainta saattoi koostua palasista.

Monialaosaamista - ja rinnalla erikoistunutta huippuosaamista

Paluuta 70-luvulle ei ole eikä niin oleteta. Jakamistalouden toteutuminen vain edellyttää yhä useammin monialaosaamista, kun toimialojen rajat hämärtyvät. Sen rinnalle Lapissa kuitenkin tarvitaan erikoistumista ja huippuosaajia.

Huippuosaamista tarvitaan Lapin vahvoilla toimialoilla, kuten matkailussa, metalliteollisuudessa ja biotaloudessa. Lapin olosuhteet tekevät tästä arktista huippuosaamista. Urbaani kehitys jatkuu, mutta villi kortti -ryhmä uskoo, että maaseutu tulee takaisin. Se näkyy jo tällä hetkellä mm. ideologisen, uuden maatalousyrittäjyyden kasvuna.

Lapin globaalit sisämarkkinat

Globalisaatio jatkaa etenemistään, mutta se aiheuttaa myös heilurin heilahtamista lokaalin arvostamiseen. Paikallistalouden merkitys kasvaa ja siirrytään lyhyisiin arvoketjuihin.

Lapin yritykset ovat pieniä ja uusia ansaintamalleja on väistämättä etsittävä. Osaamista ryhdytään jakamaan entistä enemmän uusien ansaintamallien löytämiseksi. Tämä tarkoittaa niin yritysten paikallista verkostoitumista kuin virtuaalisten yrityshubien syntymistä.

Yritysverkostot toimivat kasvun alustana ja syntyy paikallisia sähköisiä markkinapaikkoja - joiden asiakkaat ovat globaaleja. Globaali kehitys tarkoittaa myös sitä, että Lappi tarjoaa paikallisen asumisympäristön, mutta yritys, jolle teet etätöitä, voi sijaita missä vain.

 

KOLME TÄRKEINTÄ TOIMENPIDETTÄ

Lappiin digistrategia

Miten tehdään paikallisesti, mutta hyödynnetään globaali? Tässä tarvitaan maakuntaa - Lapin pienet yritykset eivät voi tehdä ratkaisuja yksinään. Lappiin tarvitaan yritys- ja asiakaslähtöinen digistrategia, jonka tekemisessä ruohonjuuritason toimijat ja asukkaat ovat alusta asti mukana tuottamassa tarpeita ja ideoita. Maakuntavaltuuston tehtävänä on rahoittaa ja käynnistää strategian valmistelu

Keskustelussa toistui, että pitäisi päästä pois mallista, jossa paljon annetaan ylhäältä alaspäin ja muut määräävät, mitä alueella pitää tehdä. Jakamistalouden itseohjautuvassa kehityksessä ei voi toimia vain ylhäältä alaspäin.

 

300 kisälli-mestari -paria

Koulutus pitää saada lähemmäs yrityksiä ja konkreettinen keino on lisätä harjoittelupaikkoja yrityksissä. Tärkein toimenpide on kuitenkin 300 kisälli-mestari -parin luominen Lappi-sopimuskauden aikana. Lapissa on paljon senioritason osaajia, huippuammattilaisia, joiden hiljainen osaaminen pitää saada opiskelijoiden ja junioriammattilaisten käyttöön.

Maakunta nähdään toimenpiteen rahoittajana ja toteuttajana kuntien tulevat kasvupalveluyhtiöt.

 

Lisää SINCO-laboratorioita

Lappi tarvitsee lisää huippututkimuksen, koulutuksen ja yritysten yhteistyötä, jotta syntyy uusia innovaatioita ja uutta työtä. Monialaosaaminen lisääntyy, mutta myös erityisosaamista tarvitaan. Koulutuksessa on oltava rohkeutta tehdä arvovalintoja ja uskallettava panostaa kärkiosaamisen kehittämiseen. Tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten yhteistyö tarvitsee lisää SINCO-laboratorion kaltaisia innovaatioalustoja.

Rahoittajatahot ovat oppilaitokset (vastuutaho), yritykset ja EU, toteuttaminen toisen asteen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä yritysverkostojen kanssa.

 

Liity keskusteluun!

Mitä ideoita kannatat, mitä pitäisi vielä käsitellä lisää ja mtä jäi puuttumaan? Nyt on mahdollisuus vaikuttaa Lappi-sopimuksen sisältöön! Mielipiteesi ovat meille tärkeitä, liity siis keskusteluun alla tai lähetä ajatuksesi sähköpistilla osoitteeseen mervi.nikander@lapinliitto.fi